Adventisti Čikago

Promenite se

Promenite-seBiblija nam kaže: „…Nego se promenite obnovljenjem uma svog“ (Rimljanima 12:2). Zašto je ovo značajan tekst? Iako smo nanovo rođeni i promenjeni u nova stvorenja u trenutku kada prihvatimo Hrista kao našeg Spasitelja, obnavljanje naših umova se ne dešava trenutno. I baš zato što smo nanovo rođeni ne znači da nećemo imati misli sa kojima bi trebalo da se suočavamo.

Bog ne želi od nas da razmišljamo kao što svet razmišlja. On želi od nas da imamo bogofokusirani pogled na život. Na primer, smatram da su mnogi hrišćani u problemu zbog trenutnih događaja u svetu: ekonomska i politička kriza, prirodne katastrofe, itd. Ali, kao Božji narod, naša vera bi trebalo da je u Njemu a ne u sisteme ovoga sveta. Njegova sposobnost da obezbedi sve što je potrebno Njegovom narodu nije predmet ekonomije ili bilo čega drugog. On nam je dao svoju Reč da bi promenio naše razmišljanje da bismo mi mogli imati tu vrstu perspektive ispunjene verom.

Ovaj poziv nije opcija, nego zapovest: „Jer ovo da se misli među vama što je i u Hristu Isusu“ (Filibljanima 2:5). Ovaj stih je zapovest da dozvolimo Hristu da upravlja našim životom. Ako je naše posedovanje Hristovog uma posledica prihvatanja Hrista, zapovest koja nam je data „da se misli među vama“ bila bi uzaludna, ali ovo nije slučaj. Ako želimo da imamo Hristov um, moramo lično uložiti u taj proces.

Jonas Arais

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit