Adventisti Čikago

Oče naš – Model molitva

Mi ovu molitvu zovemo Oče naš ili Gospodnjom molitvom, ali to je ustvari molitva apostola. To znamo iz tog razloga što Isus nije nikada morao da se moli za oproštenje grijeha kao što nas uči da činimo kroz sljedeće stihove: Matej 6,9-13.

Ovo je zaista primjer ili model molitva. Isus nije rekao: „Ovo se molite.“ On je rekao: „ Ovako se molite.“ Ova molitva nije bila namjenjena da se mehanički ponavlja. Naravno, nema ništa loše u tome da se ponovi od riječi do riječi dok god smo iskreni i molimo se iz srca.

Početne riječi: „Oče naš koji si na nebesima,“ razjašnjavaju naš odnos sa Bogom. Onaj kome se obraćamo – svemogući, moćni, bezgranični Bog, vladar svemira – jeste zaista „na nebesima.“ Ali njegovoj djeci, koja mu dolaze u molitvi, On je nježni Otac.

Ova model molitva sadrži šest molbi: prve tri se odnose na Boga, druge tri se odnose na ljudska bića. Ovaj redosljed molbi nas podsjeća da Bogu pripada prvo mjesto i u našim molitvama.

Ono što nas možda najviše može iznenaditi, kod prve tri molbe, jeste da Bog želi da se molimo o stvarima koje se odnose na Njega. Bog je savršeno sposoban da „sveti svoje ime i ostvaruje svoju volju“ bez da ga mi za to molimo. Međutim, Bog izabira da djeluje tek kao odogovor na naše molitve, i to u tolikoj mjeri da nas poziva da se molimo za najveličanstvenije stvari kao što su: da se proslavi Njegovo ime, da dođe Njegovo carstvo, i da se ostvari volja Njegova u odgovorima na naše molitve. Ovo čini naše molitve neopisivo važnima.

Kada mi molimo Boga da se Njegovo ime proslavi, mi ga pitamo da djeluje i ovom svijetu na način koji će mu donijeti slavu i čast. „Da dođe carstvo Tvoje“ je molba da Bog uspostavi svoju vladavinu u srcima i mislima ljudi. „Da bude volje Tvoja i na zemlji kao na nebu“ je molba da se ljudska bića potčine Božjoj volji u onoj mjeri u kojoj mu se potčinjavaju i anđeli na nebu.

Četvrta, peta i šesta molba odnose se na lične ljudske potrebe. To što nas je Isus naučio da se molimo, „hljeb naš potrebni daj nam danas“ podsjeća nas da se On brine o našim tjelesnim potrebama i želi da nam obezbjedi ono za šta Ga molimo. „Oprosti nam naše grijehe“ je molitva hrišćana koji dolaze u prekrasnu, novu zajednicu sa Gospodom i žele da budu oslobođeni svakog grijeha koji bi mogao tu zajednicu da naruši. „Ne navedi nas u napast“ je molba da nam Bog pomogne da odolimo iskušenjima koja dolaze od sila zla ovoga svijeta i pokušavaju da nas odvuku daleko od Boga.

On je rekao svojim učenicima, „Ovako dakle molite se vi“. Da li si ti Njegov učenik? Onda je ovo model po kojem treba da se moliš!

Alvin Vandergriend

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit