Adventisti Čikago

Moja, tvoja ili Božja agenda?

Moja-agenda-tvoja-agenda-božja-agendaKoliko ste puta do sada čuli nekoga da kaže: „O, on ima svoju agendu!“ Obično, kada ljudi to kažu, posebnim tonom, to ima negativno značenje! Ali, šta je to agenda?  Dozvolite mi da podelim sa vama definiciju. Agenda je lista poslovnih stavki koje bi trebalo razmotriti i o kojima bi se trebalo razgovarati na sastanku, ili spisak programa stvari koje bi trebalo uraditi i problema koje bi trebalo rešiti.

U redu, sada, pošto znamo šta je agenda, kada čujemo nekoga da kaže kako neko ima svoju agendu, i to kaže još posebnim tonom glasa, razumećete da ta osoba ima listu stvari na programu koju bi trebalo da uradi za svoju korist, ili za korist nekoga ko ga koristi.

Interesantno zar ne? Ponekad, kao pastor, čujem ljude iz lokalne crkve koji koriste isti izraz u istom značenju! Na žalost, to je istina. Dosta ljudi imaju svoje vlastite agende u crkvi. Verovali ili ne, ali čak su i Isusovi učenici imali svoje vlastite agende – svaki od njih!

Bila je pashalna noć i svi su bili okupljeni u Gornjoj sobi zbog proslave. Isus je želeo da provede tu poslednju noć sa svojim učenicima. Svi su bili tamo, čak i Juda izdajnik. Kada im je Isus otkrio da će ga jedan od njih izdati, učenici su sa zabrinutošću počeli o tome da razgovaraju. Ali, umesto da podupru Isusa u njegovoj situaciji, i da budu ponizni, počeli su da se raspravljaju među sobom: Ko je najveći među njima! Luka 22:24 – „A posta i prepiranje među njima koji bi se držao među da je najveći.“

Reč „prepiranje“ ili „raspra“ označava da je među njima došlo do prepirke, borbenog duha i spremnosti da se raspravljaju. Ovaj duh razdora se, izgleda, dešavao tokom cele pashalne večere. Možete li da zamislite koliko je to vređalo Isusa? Ovakav duh među njegovim učenicima je pričinjavao ogroman bol u Njegovom srcu. Svaki učenik imao je nameru da bude prvi u Isusovim očima i planovima; svaki od njih je hteo najviši položaj u carstvu koje je, po njihovom mišljenu, trebalo da bude uspostavljeno; svaki je imao svoju agendu. Petar je imao svoje planove; Jovan i Jakov takođe, zajedno sa njihovom majkom; a Juda je bio specijalista u pravljenu svojih vlastitih planova, on je takođe, hteo nekako da pogura Isusa, zašto što se prema njegovom mišljenju, Isus nikako nije uklapao u njegove vlastite planove. Svi su oni raspravljali oko pozicija i položaja u tom zamišljenom carstvu koje Isus nije došao da osnuje. Imali su pogrešan koncept Carstva, i pogrešnu predstavu o prirodi onih koji su trebali da naslede to carstvo.

Tada, Isus progovara i pokušava da im da pouku. Kazao je: „A on im reče: carevi narodni vladaju narodom, a koji njim upravljaju, zovu se dobrotvori. Ali vi nemojte tako; nego koji je najveći među vama neka bude kao najmanji, i koji je starešina neka bude sluga. Jer koji je veći, koji sedi za trpezom ili koji služi? Nije li onaj koji sedi za trpezom? A ja sam među vama kao sluga.“ (Luka 22:25-27).

Ovo je veoma jasno. „Isus ukazuje na svoj vlastiti nesebični primer službe za druge.  Isti duh koji je pokrenuo Isusa da služi fizičkih i duhovnim potrebama čovečanstva, trebalo bi da motiviše živote onih koji će biti njegovi učenici.“ (SDA Bible Commentary, vol. 5, 868)

Na žalost, „učenici nisu razumeli prirodu Hristovog carstva, i to neznanje je očigledno bilo uzrok njihovog neslaganja. Ali, pravi razlog je ležao dublje.“ (Čežnja vekova, 435) Taj razlog leži u srži svakog razdora i nesloge unutar Božjeg naroda. To je ponos i sebičnost! Prvi greh!!!

„Rasprava oko najvišeg mesta predstavljala je delovanje istoga duha koji se javio u početku velike borbe u gornjim svetovima i koja je s Neba dovela Hrista da umre.  Pred njim se podigla vizija o Luciferu, sinu jutra, koji je slavom nadmašivao sve anđele oko prestola i koji je bio povezan sa Božjim Sinom najčrvšćim vezama.  Lucifer je rekao: ‘Izjednačiću se s Višnjim’ (Isaija 14:12.14), pa je želja za samouzdizanjem unela svađu u nebeske dvorove i proterala mnoštvo Božjih četa.  Da je Lucifer stvarno želeo da bude sličan Svevišnjem nikada ne bi napustio svoje određeno mesto na Nebu; jer se duh Svevišnjeg jasno pokazuje u nesebičnoj službi.  Lucifer je želeo Božju moć, ali ne i Njegov karakter. Želeo je za sebe najviše mesto i svako stvorenje pokretano njegovim duhom, učiniće to isto. Na taj način postaju neizbežni otuđenost, svađa i nesloga. Vlast postaje nagrada najjačim.  Sotonino carstvo je carstvo prinude; svaki pojedinac smatra drugoga preprekom na svome putu napretka ili stepenicama kojima će se popeti na više mesto.“ (Čežnja vekova, 435, 436).

„Sada se krst nalazio upravo pred Njim, a Njegovi učenici bili su toliko ispunjeni samoživošću – pravim načelom sotoninog carstva – da nisu mogli saosećati sa svojim Gospodom niti razumeti, dok je govorio o svom poniženju za njih.“ (Čežnja vekova, 436).

Kako je ovo tužno! Kada se i mi nalazimo u istoj situaciji; kada i mi imamo isti stav, Isus je tužan i bol je u Njegovom srcu. Isus nam upućuje upozorenje! Okrenuo se Petru i kazao: „Simone, Simone! Evo vas ište sotona da bi vas činio kao pšenicu.“ (Luka 22:31). U jednom od engleskih prevoda stoji: „Simone, Simone! Evo sotona vas je zatražio (demanded) da vas prorešeta kao pšenicu.“

Zašto je sotona zatražio učenike? Razmislite o tome! Kada nas sotona potražuje?  Onda kada nismo ujedinjeni! Onda kada pokazujemo isti duh sebičnočnosti i ponosa.  Tada on polaže pravo na nas. Zbog kog razloga? Da bi nas prorešetao kao pšenicu!!!

Da li on ima takvu moć, da nas prorešeta? Naravno da ima, „jer naš rat nije s krvlju i s telom, nego s poglavarima i vlastima, i s upraviteljima tame ovoga sveta, s duhovima pakosti ispod neba.“ (Efescima 6:12).

Verovatno je Simon Petar bio jedan od najglasnijih u izražavanju svoga prava da bude prvi zato što je bio najstariji; zatim je prisustvovao gotovo svim Isusovim čudima, njegovom preobraženju, hodao je po vodi, itd. Isus se okrenuo prema njemu i kazao: “Simone, Simone… Ostavi iza sebe svoju agendu. Budi na mojoj strani. Budi na mojoj agendi. Zato što bismo trebali da budemo na istoj agendi!!!“

Čujem neke ljude kako kažu: „Pastor ima svoju agendu!“ Naravno da je imam! Ali šta je moja agenda? Crkveno jedinstvo, promenjeni životi, promenjen um članova prema ljudima izvan crkve. Zatim promovisati carstvo Božje i njegovu blagodat među vernicima i svetskim ljudima.

Vaše i moje spasenje je na vrhu liste moje agende, i molim se Bogu svakoga dana da uvek iznova, prilagodi moju agendu Njegovoj, jer ne želim da imam svoju vlastitu agendu. Moja agenda je da uzdignem Boga ispred svih i svakog. Moja i vaša poniznost, zato što „pre časti ide poniznost.“ (Čežnja vekova, 436). Zato što „Nebo bira radnike koji, kao Jovan Krstitelj, zauzima nisko mesto pred Bogom.  Učenik koji najviše nalikuje detetu najuspešniji je u radu za Boga. Nebeska bića mogu da sarađuju sa onim koji ne želi da uzvisi sebe, već da spasava duše.“ (Čežnja vekova, 436).

Dakle, nema mesta za moju ili tvoju agendu; postoji samo jedna agenda – Božja agenda. Slava Gospodu, jer se on moli za nas, lično. Čujte ove prelepe reči: „A ja se molih za tebe da tvoja vera ne prestane; i ti kadgod obrativši se utvrdi braću svoju.“ (Luka 22:32). Kakva je uteha znati da se Gospodar lično stara i brine za nas u problemima i iskušenja u koje zapadamo kao pojedinci. Nedugo nakon toga, Isus će podići svoj glas u molitvi Ocu. Njegovi učenici  – svi oni – biće predmet te molitve (Jovan 17).

Dozvolite Bogu da vas uzdigne, zato što: „kada se ljudi uzvise, smatrajući da su neophodni za uspeh Božjeg velikog plana, Gospod će učiniti da ostanu po strani.  Tako će se jasno pokazati da Gospod ne zavisi od njih. Posao neće stati zato što su uklonjeni iz njega, već će sa većom silom ići napred.“ (Čežnja vekova, 436).

„Jednostavnost, zaboravljanje na sebe i dečja ljubav ispunjena poverenjem – osobine su koje Nebo ceni. To su osobine prave veličine… Bogati i siromašni, učeni i neobrazovani susreću se ne pomišljajući na društveni sloj ili svetovno prvenstvo. Svi se susreću kao duše otkupljene krvlju, podjednako zavisni od Onoga koji ih je otkupio Bogu.“ (Čežnja vekova, 437).

Danas, znam, Isus se moli za sve nas ispred Očevog prestola. On je naš posrednik; On je naš prijatelj i naš Spasitelj. Mi smo na vrhu njegovih prioriteta i njegove agende. Pitam vas sve danas, da li je tvoja agenda u skladu sa Njegovom?

Propovednik Milenko Tanurdžić

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit