Adventisti Čikago

Hrišćanska nacija i učeništvo

Hristov sljedbenikVebsterov riječnik definiše hrišćanina kao “osobu koja ispovjeda vjeru u Isusa kao Hrista ili u religiju koja se zasniva na Isusovom učenju.”

Iako je ovo dobar početak za razumjevanje toga šta je hrišćanin, kao i mnoge druge svijetovne definicije, i ova je nedovoljna da komunicira Biblijsku suštinu pojma hrišćanin.

Riječ hrišćanin je korišćena najmanje tri puta u Novom Zavetu (Djela 11:26; Djela 26:28; 1 Petrova 4:16). Sljedbenici Isusa Hrista su prvi put nazvani “hrišćanima” u Antiohiji zbog toga što su njihovo ponašanje, aktivnosti i govor nalikovali na Hrista. Originalno je korišćen od strane nespasenih ljudi iz Antiohije kao neka vrsta prezrivog nadimka kojim su ismjevali hrišćane. Bukvalno ta riječ znači, “pripadanje Hristovoj strani” ili “pristalica ili sljedbenik Hristov,” što je jako slično pomenutoj Vebsterovoj definiciji.

Nažalost, tokom vremena, riječ “hrišćanin” je izgubila svoje pravo značenje i često se koristi za nekog ko je religiozan ili ima visoke moralne vrijednosti, umjesto za istinski nanovo rođene sljedbenike Isusa Hrista. Mnogi ljudi koji ne vjeruju u Isusa Hrista smatraju sebe hrišćanima samo zato što idu u crkvu ili pripadaju “hrišćanskoj” naciji. Ali odlazak u crkvu, služenje onima koji su manje srećni od tebe, ili da si dobra osoba, te ne čini hrišćaninom. Kao što je jedan evanđelista jednom rekao, “Odlazak u crkvu od nekog neće napraviti hrišćanina ništa prije nego, što će odlazak u garažu od nekog napraviti automobil.” Da si pripadnik neke crkve, da redovno odlaziš na službe, i daješ za rad u crkvi, te neće napraviti hrišćaninom.

Titu 3:5 (Sinod) nam kaže “Ne za djela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom novoga rođenja i obnovljenja Duhom Svetim”. Tako da, hrišćanin je neko ko je nanovo rođen od Boga (Jovan 3:3; Jovan 3:7; 1 Petrova 3:23) i ko vjeruje u Isusa Hrista. Efescma 2:8 (Sinod) nam govori: “ Jer ste blagodaću spaseni kroz vjeru; i to nije od vas, dar je Božiji.” Istinski hrišćanin je neko ko se pokajao od svojihn grijeha i ko vjeruje u Isusa Hrista samog.

Istinski hrišćanin je onaj ko je povjerovao u ličnost Isusa Hrista i činjenicu da je On umro na krstu da bi platio za naše grijehe i ustao iz groba trećeg dana, da ostvari konačnu pobjedu nad smrću i da pruži vječni život svima koji vjeruju u Njega. Jovan 1:12 (Sinod) nam kaže: “A onima koji ga primiše dade vlast da budu čeda Božija, onima koji vjeruju u ime njegovo” Istinski hrišćanin je u stvari dijete Božije, dio Božije istinske porodice i onaj kome je dat novi život u Hristu. Istinski hrišćanin se poznaje po ljubavi za druge i po poslušnosti Božijoj riječi. (1 Jovanova 2:4; 1 Jovanova 2:10).

“Kada kažem ‘ja sam hrišćanin’ ja ne vičem ‘ja živim čisto’, nego šapućem ‘bio sam izgubljen, a sada sam nađen i oprošteno mi je’.

Kada kažem ‘ja sam hrišćanin’ ne govorim to sa ponosom, već priznajem da se spotičem i da mi treba Hristos da me vodi.

Kada kažem ‘ja sam hrišćanin’ ne pokušavam da budem jak, već priznajem da sam slab i treba mi Njegova snaga da nastavim.

Kada kažem ‘ja sam hrišćanin’ ne hvališem se uspjehom, nego priznajem da sam promašio i da mi treba Bog da očisti moju zbrku.

Kada kažem ‘ja sam hrišćanin’ ne tvrdim da sam savršen, moje mane su isuviše očite, ali Bog vjeruje da vredim.

Kada kažem ‘ja sam hrišćanin’ još uvijek osjećam žaoku bola… srce mi je skrušeno, i zato prizivam Njegovo ime.

Kada kažem ‘ja sam hrišćanin'… nisam svetiji od vas, ja sam samo jedan grešnik koji je prihvatio Božju savršenu milost!”

Amin!

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit