Adventisti Čikago

Šta je zdravstveni evangelizam?

Šta je zdravstveni evangelizamZdravlje je veliko blago. To je najvrednija imovina koju smrtna bića mogu da imaju. Bogatstvo, čast ili nauka kupljeni su skupo ako se sti­ču po cenu gubitka zdravlja. Ništa od navedenog ne može da obezbe­di sreću ako zdravlje nedostaje. Strašan je greh uništavati zdravlje koje nam je Bog dao; jer nas svako zanemarivanje zdravlja onesposobljava za život i čini nas gubitnicima čak iako smo stekli veliku količinu ob­razovanja.

Tradicionalno zdravstveno vaspitanje prenosi informacije u vezi ri­zika koji su povezani sa nezdravim životom i daje strategije za promenu ponašanja koje su smišljene da isprave loše navike i zavisnosti. Samo mali procenat ljudi koji pohađaju takve programe prave stvarne, dugotrajne promene.

Dobra vest je da Isus može da osnaži ljude koji izaberu Njegovu pomoć kako bi doneli zdrave odluke. Zdravstveni evangelizam usme­rava se na Hristocentričnu pomoć integrisanu u zdravstveni program. Evanđeoski sastojak zdravstvenog evangelizma predstavlja Isusa ljudi­ma. Trajna promena ponašanja teška je za mnoge, ali zajednica sa Isu­som može da napravi razliku – fizičku, mentalnu i duhovnu.

Većina zdravstvenih programa su po svojoj prirodi svetovni. Oni obrazuju učesnike o lošim posledicama rizičnog ponašanja i zagova­raju određene promene ponašanja kako bi negovali ili povratili zdrav­lje. Zdravstveni programi vrše različita merenja kako bi dokumentovali stanje jedne osobe na početku programa i stanje posle programa. Me­renje promena koje su se dogodile tokom programa dokumentuje nje­govu uspešnost u promeni nečijeg života. Uobičajna merenja uključuju nivo šećera u krvi, nivo holesterola, krvni pritisak, težinu, indeks tele­sne mase i mnoge druge karakteristike.

Neki od ovih svetovnih zdravstvenih programa sprovodi i naša cr­kva, ali oni nemaju nikakav duhovni sadržaj. Prilika je propuštena kada ljudi dođu u crkvu, sretnu se sa vernicima, nauče nešto novo iz oblasti zdravlja, ali ništa ne saznaju o Isusu koji daje silu za promenu.

Zdravstveni evangelizam je evanđeoska aktivnost u zdravstvenom programu. U toku zdravstvenog evangelizma, osoba se upoznaje sa Bi­blijom kao dragocenim sredstvom za potpuno zdravlje. Biblija sadrži mnoge primere koje je Isus dao kao pomoć onima koji su tražili bolje zdravlje.

U ovim naročitim evangelizacionim programima, osoba uči kako da se bolje moli. Molitva je način na koji čovek dolazi u kontakt sa Isu­som. Kroz molitvu, osoba može da zatraži pomoć, izrazi zahvalnost za uspeh i uživa u zajednici sa Isusom.

Programi zdravstvenog evangelizma, kada se sprovode pravilno, daju ljudima priliku da budu u svakodnevnom kontaktu sa hrišćan­skim pomoćnicima radi ohrabrenja, društvene i duhovne podrške. Ver­nici crkve mogu da iznose svoja iskustva sa Isusom. Oni mogu da se mole sa onima koji se bore za promene. Oni mogu da sklapaju prija­teljstva. Veze koje se formiraju otvaraju vrata za buduće mogućnosti za svedočenje o Isusu. Kada se sprovode u vašoj crkvi, ovi zdravstveni programi pružaju priliku da se zajednica upozna sa vašom crkvenom zgradom – pomozite im da se osećaju dobrodošli. Nadamo se da će zbog toga biti skloniji da dođu u crkvu na druge programe, pa čak i na bogosluženja.

U ovo vreme, u doba kada se zdrav život naglašava u mnogim druš­tvima, moramo da budemo spremni da iskoristimo ove divne evan­đeoske prilike. Mi, kao Božji pastori, treba da pažljivo uz molitvu raz­mislimo o svakoj mogućnosti za iznošenje Isusove ljubavi drugima. U Knjizi proroka Jeremije Bog je rekao: »Evo, Ja ću ga isceliti i zdravlje mu dati, isceliću ih i pokazaću im obilje mira, postojanog mira« (Jer. 33,6). Ovo obećanje dato Judi i Izrailju nalazi se i nama nadohvat ruke. Bog je obezbedio mapu za zdrav život u Njemu; hajde da je podelimo sa svetom!

Izvor: Evanđeoske aktivnosti 2014

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit