Adventisti Čikago

Razgovor sa Isusom o Sedmon danu

Kaži mi, Gospode, da li si za svoje sljedbenike odredio neki naročito dan za odmor?

«Bijah u Duhu u dan Gospodnji…» (Otkrivenje 1,10; Bakotić)

Koji je dan Gospodnji? Nad kojim danom si Ti Gospodar?

«Jer je gospodar i od subote sin čovječiji.» (Matej 12,8)

Sedmica ima sedam dana. Koji je od njih dan odmora?

«A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu; tada nemoj raditi nijednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim. (2 Mojsijeva 20,10)

Da li je sedmi ili prvi dan sedmice – dan odmora?

«Vrativši se pak pripraviše mirise i miro; i u subotu dakle ostaše na miru po zakonu.» (Luka 23,56).«A u prvi dan nedjeljni dođoše vrlo rano na grob, i donesoše mirise što pripraviše, i neke druge žene s njima; Ali nađoše kamen odvaljen od groba. I ušavši ne nađoše tijela Gospoda Isusa (Luka 24,1-3)

Da li si svojom smrću na Golgoti ukinuo Deset zapovijesti?

«Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke: nijesam došao da pokvarim, nego da ispunim.» (Matej 5,17)

Da li «ispuniti» znači isto što i «ukinuti»?

«Nosite bremena jedan drugoga, i tako ćete ispuniti zakon Hristov.» (Galatima 6,2) «Ako dakle zakon carski izvršujete po pismu: ljubi bližnjega kao samoga sebe, dobro činite.» (Jakov 2,8)

Gospode, da li si možda neku svoju Zapovijest izmijenio, tako da Tvoji sljedbenici danas mogu da drže nedjelju umjesto sedmog dana?

«Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši.» (Matej 5,18)

Zar Subota nije jevrejska?

«I govoraše im: subota je načinjena čovjeka radi, a nije čovjek subote radi.» (Marko 2,27)

Da li su poslije Tvog raspeća, Tvoji sljedbenici prestali da poštuju Subotu?

«Vrativši se pak pripraviše mirise i miro; i u subotu dakle ostaše na miru po zakonu.» (Luka 23,56)

Učenici su kao uspomenu na vaskrsenje, od tada svetkovali nedjelju umesto Subote. Da li su to zaista činili?

«A kad se Pavle sa svojijem društvom odveze iz Pafa, dođoše u Pergu Pamfilijsku; a Jovan se odvoji od njih, i vrati se u Jerusalim. A oni otišavši iz Perge dođoše u Antiohiju Pisidijsku, i ušavši u zbornicu u dan subotni sjedoše.» (Djela 13,13.14)

Zar se ovdje ne radi o događaju koji se samo jednom desio?

«I Pavle po običaju svome udje k njima, i tri subote razgovara se s njima iz pisma.» (Djela 17,2)

Možda se apostol Pavle u Subotu sretao sa Jevrejima, a u nedjelju sa mnogobošcima?

«A kad izlažahu iz zbornice Jevrejske, moljahu neznabošci da im se ove riječi u drugu subotu govore. A u drugu subotu sabra se gotovo sav grad da čuju riječi Božije.» (Djela 13,42,44)

Gospode, da li postoje i druga ukazivanja na to da je Pavle svetkovao Subotu?

«A u dan subotni iziđosmo iz grada k vodi gdje bješe bogomolja; i sjedavši govorismo k ženama koje se bijahu sabrale.» (Djela 16,13)

Da li Božja riječ govori da je apostol Pavle u Subotu govorio, kako Jevrejima, tako i neznabošcima?

«A prepiraše se u zbornicama svake subote, i nadgovaraše Jevreje i Grke.» (Djela 18,4)

Šta je apostol Pavle učio o svetkovanju Subote?

«Znači, Božjem narodu preostaje subotni mir. Ko, naime, uđe u njegov mir taj je počinuo od svojih djela – kao i Bog od svojih.» (Jevrejima 4,9.10; Čarnić)

Na koji dan misli apostol Pavle kada piše da i mi treba da se odmaramo, kao i Bog koji je to učinio?

«Jer negdje reče (1.Mojsijeva 2,1-3) za sedmi dan ovako: i počinu Bog u dan sedmi od sviju djela svojijeh. (Jevrejima 4,4)

Kako je svetkovanje nedjelje uvedeno u hrišćanstvo? Pošto Ti nisi promenio Božji zakon, ko je to učinio?

«I govoriće riječi na Višnjega, i potiraće svece višnjega, i pomišljaće da promijeni vremena i zakone; i daće mu se u ruke za vrijeme i za vremena i za po vremena.» (Danilo 7,25)

Hoćeš li time da kažeš da postoji sila koja smatra da ima pravo da promeni Božji zakon?

«Da nije imala tu moć, ona ne bi mogla učiniti ono sa čim se ne bi složile sve savremene religijske vođe: Ona ne bi mogla Subotu, sedmi dan, zameniti svetkovanjem nedelje, prvog dana u sedmici – promenom za koju ne postoji nikakav biblijski autoritet.» (Doktrinarni katehizis, str. 174)

Gospode, da li je zaista toliko važno koji dan svetkujem? Zar nije jedan dan isto tako dobar kao i drugi?

«Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u poslušanje, sluge ste onoga koga slušate, ili grijeha za smrt, ili poslušanja za pravdu?» (Rimljanima 6,16)

Gospode, zar ne mogu svakog dana da Te obožavam?

«Šest dana radi i svršuj sve poslove svojeA sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu; tada nemoj raditi nijednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim.» (2. Mojsijeva 20,9.10)

Šta ću postići ako odlučim da svetkujem nedjelju umesto Subote?

«No zaludu me poštuju učeći naukama i zapovijestima ljudskima.» (Matej 15,9)

Šta misliš o svetkovanju nedjelje?

«Može i da ne poštuje oca svojega ili matere. I ukidoste zapovijest Božiju za običaje svoje.» (Matej 15,6)

Ipak, sigurno ne mogu biti u zabludi, jer milioni hrišćana svetkuju nedjelju.

«Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i širok put što vode u propast, i mnogo ih ima koji njim idu.» (Matej 7,13)

Ako je sedmi dan zaista dan odmora, zašto ga onda čuveni evanđelisti, propovjednici i crkvene vođe ne svetkuju?

«Jer pogledajte znanje svoje, braćo, da nema ni mnogo premudrijeh po tijelu, ni mnogo silnijeh ni mnogo plemenitijeh; Nego što je ludo pred svijetom ono izabra Bog da posrami premudre; i što je slabo pred svijetom ono izabra Bog da posrami jako.» (1.Korinćanima 1,26.27)

Gospode, ali ja sam Te prihvatio kao ličnog Spasitelja. Znam da si me i Ti prihvatio; uvijek sam svetkovao nedjelju. Sigurno neću propasti, ako i dalje svetkujem nedjelju?

«Ne gledajući dakle Bog na vremena neznanja, sad zapovijeda svima ljudima svuda da se pokaju.» (Djela 17,30)

Ti me, ipak nećeš odbaciti, samo zato što svetkujem nedjelju, ili?

«Koji govori: poznajem ga, a zapovijesti njegovijeh ne drži, laža je, i u njemu istine nema.» (1.Jovanova 2,4)

Zar nije dovoljno da ljubim Boga i svoje bližnje?

«Jer je ovo ljubav Božija da zapovijesti njegove držimo; i zapovijesti njegove nijesu teške.» (1.Jovanova 5,3)

Da li to znači da moram da poštujem i držim svih Deset zapovijesti?

«Jer koji sav zakon održi a sagriješi u jednome, kriv je za sve. Jer onaj koji je rekao: ne čini preljube, rekao je i: ne ubij. Ako dakle ne učiniš preljube a ubiješ, postao si prestupnik zakona.» (Jakov 2,10.11)

Da li si i Ti, Gospode, svetkovao Subotu?

«I dođe u Nazaret gdje bješe odrastao, i uđe po običaju svome u dan subotni u zbornicu, i ustade da čita.» (Luka 4,16)

Gospode to je bilo prije 2000 godina. Kada bi Ti danas živio među nama, zar ne bi onda u nedjelju išao u crkvu?

«Jer ja Gospod ne mijenjam se...» (Malahija 3,6) «Isus Hristos juče je i danas onaj isti i vavijek.» (Jevrejima 13,8)

Da li to, Gospode znači, da neću doći na Nebo, ako ne svetkujem Subotu?

«A on reče mu: što me zoveš blagijem? niko nije blag osim jednoga Boga. A ako želiš ući u život, drži zapovijesti.» (Matej 19,17)

Još uvijek ne shvatam zašto je ovaj dan tako važan?

«I blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga.» (1. Mojsijeva 2,3) «Gle, primih da blagoslovim; jer je on blagoslovio, a ja neću poreći.» (4. Mojsijeva

23,20) «Jer kad ti, Gospode, blagosloviš, biće blagosloven dovijeka.» (1. Dnevnika 17,27)

Meni se čini da bi bilo dovoljno kada bih svetkovao bilo koji od sedam dana.

«Neki se put čini čovjeku prav, a kraj mu je put k smrti.» (Priče 16,25)

Gospode, teško je svetkovati Subotu? Ja sam prihvatio Tebe za svog Spasitelja. Hoće li me to odvesti na Nebo?

«Neće svaki koji mi govori: Gospode! Gospode! ući u carstvo nebesko; no koji čini po volji oca mojega koji je na nebesima.» (Matej 7,21)

Ali, Gospode, ja se molim!

«Ko odvraća uho svoje da ne čuje zakona i molitva je njegova mrska.» (Priče 28,9)

Gospode, posjećujem jednu crkvu u kojoj se svetkuje nedjelja. Tamo sam doživio čudesna izliječenja i sreo ljude koji imaju dar raznih jezika. Oni su primili blagoslov. Da li je moguće da su na pogrešnom putu?

«Mnogi će reći meni u onaj dan: Gospode! Gospode! nijesmo li u ime tvoje prorokovali, i tvojijem imenom đavole izgonili, i tvojijem imenom čudesa mnoga tvorili? I tada ću im ja kazati: nikad vas nijesam znao; idite od mene koji činite bezakonje.» (Matej 7,22.23)

Sada sam shvatio da je sedmi dan Subota, dan odmora. Šta ako izgubim posao, zato što Subotom neću da radim?

«Jer kakva je korist čovjeku ako zadobije sav svijet a duši svojoj naudi?» (Marko 8,36)

Moram da se staram o svojoj porodici. Kako će ona opstati ako izgubim posao?

«Ne brinite se dakle govoreći: šta ćemo jesti, ili, šta ćemo piti, ili, čim ćemo se odjenuti? Jer sve ovo neznabošci ištu; a zna i otac vaš nebeski da vama treba sve ovo. Nego ištite najprije carstva Božijega, i pravde njegove, i ovo će vam se sve dodati.» (Matej 6,31-33)

Gospode, kada počnem da svetkujem Subotu, hoće li moji prijatelji pomisliti da sam poludio?

«Blago vama ako vas uzasramote i usprogone i reku na vas svakojake rđave riječi lažući, mene radi. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili proroke prije vas. (Matej 5,11,12)

Šta da činim ako moja porodica ne želi da ide sa mnom ovim putem? To bi moglo da uništi moju porodicu.

«I neprijatelji čovjeku (postaće) domašnji njegovi. I koji ne uzme krsta svojega i ne pođe za mnom, nije mene dostojan.» (Matej 10,36,38)

Gospode, ne vjerujem da će svi problemi koji me budu snalazili prestati kada počnem da svetkujem Subotu.

«I reče mi: dosta ti je moja blagodat; jer se moja sila u slabosti pokazuje sasvijem. Daklem će se najslađe hvaliti svojijem slabostima, da se useli u mene sila Hristova.» (2. Korinćanima 12,9)

Želiš li da mi zaista kažeš da ću stići na Nebo samo ako svetkujem Subotu?

«Blago onome koji tvori zapovijesti njegove, da im bude vlast na drvo života, i da uđu na vrata u grad.» (Otkrivenje 22,14)

Gospode, da li ćemo i tamo svetkovati Subotu?

«Jer kao što će nova nebesa i nova zemlja, što ću ja načiniti, stajati preda mnom, veli Gospod, tako će stajati sjeme vaše i ime vaše. I od mladine do mladine, i od subote do subote dolaziće svako tijelo da se pokloni preda mnom, veli Gospod.» (Isaija 66,22.23)

Gospode, onda neka bude volja Tvoja i na Zemlji kao i na Nebu. Tvojom pomoći svetkovaću Subotu.

«A gospodar njegov reče mu: dobro, slugo dobri i vjerni! U malom bio si mi vjeran, nad mnogijem ću te postaviti; uđi u radost gospodara svojega.» (Matej 25,21)

Pokloni mi Gospode Isuse svoju mudrost, svoju nesebičnost i svoje ponašanje puno ljubavi, da moja porodica, moji prijatelji i moji neprijatelji mojim svetkovanjem Subote i blagoslovima koji iz toga proističu, takodje prime Tvoja dobra.

Amin.

Gordon Anderson

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit