Adventisti Čikago

Isus: s nama Bog

Isus: S nama Bog

“A ovo je sve bilo da se izvrši što je Gospod kazao preko proroka koji govori: Eto, djevojka će zatrudnjeti, i rodiće sina, i nadjenuće mu ime Emanuilo, koje će reći: s nama Bog. Kad se Josif probudi od sna, učini kako mu je zapovjedio anđeo Gospodnji, i uzme ženu svoju. I ne znadijaše za nju dok ne rodi sina svojega prvenca, i nadjede mu ime Isus.” (Mat. 1:22-25, D-K).

Prvo jevanđelje objavljuje Isusa kao konačno ispunjenje Isaije 7:14. On je Emanuilo ili „s nama Bog“ (Mat. 1:23). To je možda najveća tvrdnja u Novom zavetu. Priznanje da je Isus zaista Sin Božiji, centralna je tačka u svakom od četiri Jevanđelja.

S nama Bog

Matej 1:23 ne predstavlja Isusa samo kao velikog Učitelja. Za Mateja, Isus nije nikakav guru ili vidovnjak, niti je Božiji poslanik ,u smislu kako islamski vernici vide Muhameda kao glasnogovornika Alaha. Ne! Matej naglašava: Isus je „s nama Bog“. Hrišćanstvo je izgrađeno na toj suštinskoj tvrdnji. Ne može se odbaciti bez potpunog napuštanja vere.

Matej ne predstavlja Isusa kao Boga iznad nas. Stari zavet često prikazuje Boga kao iznad čovečanstva. On je Bog nepristupačne svetosti. Ali od samog prvog poglavlja Novog zaveta, počinjemo da dobijamo drugi pogled, potpunije otkrivenje, o starozavetnom Bogu. On više nije Božanstvo iznad nas, već je prisutan, kroz Isusa, kao „s nama Bog“.

Ja i Otac jedno smo

Isus, kroz svoje propovedanje, poučavanje i dela dobrote, postaje najpotpunije otkrivenje Božjeg karaktera. Jer, tvrdio je Isus, „koji vidje mene, vidje oca“ (Jovan 14:9, D-K). A knjiga Jevrejima nam kaže da je Isus „odsjaj Njegove slave i odraz Njegovoga bića“ (Jevrejima. 1:3, Čarnić). Četvrto jevanđelje popunjava sliku kada napominje da je „Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao“ (Jovan 3:16, E.Č.).

U tom jedinorodnom Sinu imamo „s nama Bog“, Sina Davidovog i naslednika Davidovog prestola, ali i Božjih obećanja Davidu i Avramu. Imamo Mesiju Božijeg, dete rođeno od Duha Svetoga i devicu Mariju, Isusa „jer će On spasti narod svoj od grehova njihovih.“ (Matej 1:21, E.Č.). Ta božanska Ličnost je tema celog Novog zaveta.

I On bi trebalo da bude tema i centar naših života. Kroz Isusa treba da budemo sa Bogom isto koliko je i On “s nama Bog”. Danas je dan da promenimo svoje prioritete. Danas je dan da se nađem sa Bogom i dozvolim mu da bude centar mog života na nov način, Božiji način. Amin!

Tekst priredio: propovednik Pavle Korać

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit