Adventisti Čikago

Božja obećanja u Bibliji

Božja obećanja u Bibliji

Možda je većini od vas poznato da je Biblija puna Božjih obećanja koja nas hrabre, posebno u vreme nevolje i potrebe. Na osnovu nekih prebrojavanja, u Bibliji postoji više od tri i po hiljade obećanja, dok prema nekim drugim skoro osam hiljada (8000). Koliki god da je tačan broj, on je zasigurno veoma velik. Međutim, ono što je još lepše u svemu ovome je da su Božja obećanja nešto što On uvek drži. To je zapisano u Bibliji, u Psalmu 89:34, “Neću pogaziti zavet svoj, i šta je izašlo iz usta mojih neću poreći.”

Božja obećanja nama

Bog je obećao da nas nikad neće izneveriti. Nijedno od Božjih obećanja datih u Bibliji nikada nije iznevereno. I to je zapisano u Bibliji, u knjizi Isusa Navina 23:14, “Poznajte dakle svim srcem svojim I svom dušom svojom da nije izostalo ništa od sveg dobra što vam je obećao Gospod Bog vaš, sve vam se navršilo, nije izostalo ništa.”

Bog je obećao spasenje svojoj deci. U Isaiji 49:35 piše: “Jer ovako govori Gospod: I roblje junaku uzeće se I plen jakome oteće se, jer ću se ja preti s onima koji se s tobom pru, I sinove tvoje ja ću izbaviti.”

Bog je stanju da uradi nemoguće. U Jevanđelju po Luki 18:27 piše: “A On reče: šta je u ljudi nemoguće u Boga je moguće.”

Bog je obećao novo srce i oproštenje

Bog nam je obećao novo srce i želje. Jezekilj 36:26 obećava: “I daću vam novo srce, i nov ću duh metnuti u vas, i izvadiću kameno srce iz tela vašeg, I daću vam srce mesno.”

Bog je obećao oproštenje. U 1 Jovanovoj 1:9, “Ako priznajemo grehe svoje, veran je I pravedan da nam oprosti grehe naše, I očisti nas od svake nepravde.”

Bog je obećao da će naši gresi biti udaljeni od nas. U Bibliji se to obećanje nalazi u Psalmu 103:12, “Koliko je istok daleko od zapada, toliko udaljuje od bas bezakonja naša.”

Nama je obećano da će naši gresi biti zakopani. U knjizi proroka Miheja 7:19 – “Opet će se smilovati na nas; pogaziće naša bezakonja; bacićeš u dubine morske sve grehe njihove.”

Božja obećanja uključuju Svetog Duha

On je obećao rod Svetoga Duha. U Galatima 5:22.23 piše: “A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera, krotost, uzdržanje; na to nema zakona.”

Nama je obaćen Sveti Duh. U Luki 11:13 – “Kad dakle vi, zli budući, umete dobre dare davati deci svojoj, koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetog onima koji ištu u Njega?”

Sveti Duh će vas voditi i pokazati vam istinu. U Bibliji u Jovanu 16:13, “A kad dođe On, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od sebe govorit, nego će govoriti šta čuje, i javiće vam šta će biti unapred.”

Božja obećanja o novcu, finansijama, napretku i zaposlenju

Neće vam nedostajati ništa što potrebujete. U Psalmu 34:9.10, piše: “Bojte se Gospoda sveti Njegovi, jer koji se Njega boje, njima nema oskudice. Lavovi su ubogi I gladni, a koji traže Gospoda, ne nedostaje im nijednog dobra.”

Bog će se brinuti o tebi tvojim svakodnevnim potrebama. Isus je obećao u Mateju 6:31-34, “Ne brinite se dakle govoreći: Šta ćemo jesti, ili, šta ćemo piti, ili, čim ćemo se odenuti? Jer sve ovo neznabošci ištu; a zna i Otac vaš nebeski da vama treba sve ovo. Nego ištite najpre carstvo Božje, i pravdu Njegovu, i ovo će vam se sve dodati. Ne brinite se dakle za sutra; jer sutra brinuće se za se. Dosta je svakom danu zla svog.”

Dok razmišljate o Božjoj reči, vaš put će napredovati. To obećanje je dato u knjizi Isusa Navina 1:8 – “Neka se ne rastavlja od usta tvojih knjiga ovog zakona, nego razmišljaj o njemu dan I noć, da držiš I tvoriš sve kako je u njemu napisano; jer ćeš tada biti srećan na putevima svojim I tada ćeš napredovati.”

Iskušajte Boga, vidite da li će vas blagosloviti I više nego što možete da nosite. U Malahiji 3:10.11, je zapisano: “Donesite sve desetke u spreme da bude hrane u mojoj kući, i okušajte me u tom, veli Gospod nad vojskama, hoću li vam otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov na vas da vam bude dosta. I zapretiću vas radi proždrljivcu, te vam neće kvariti roda zemaljskog, i vinova loza u polju neće vam biti nerodna, veli Gospod nad vojskama.”

Bog obećava da će ispuniti sve naše potrebe

Sve vaše potrebe biće ispunjene. U Filibljanima 4:19 je zapisano: “A Bog moj da ispuni svaku potrebu vašu po bogatstvu svom u slavi, u Hristu Isus.”

Bog je dao najbolje što je imao dajući nam Svog jedinog Sina. Rimljanima 8:32 kaže: “Koji, dakle, svog sina ne poštede, nego ga predade za sve nas, kako, dakle, da nam s Njim sve ne daruje?”

Bog ne zadržava ništa što je za vašu korist i vaše dobro. To je u Bibliji Psalam 84:11 – “Jer je Gospod Bog sunce i štit, Gospod daje blagodat i slavu; onima koji hode u bezazlenosti ne uskraćuje nijednog dobra.”

Obećanja o zdravlju

Nama je dato obećanje o zdravlju i isceljenju. U Jeremiji 30:17 piše: “Jer ću te isceliti, I rane ću ti izlečiti, govori Gospod.”

Bog nam obećava zdravlje ako budemo slušali. 2 Mojsijeva 15:26 – “I reče: Ako dobro uzaslušaš glas Gospoda Boga svog, i učiniš što je pravo u očima Njegovim, i ako prigneš uho k zapovestima Njegovim i sačuvaš sve uredbe Njegove, nijednu bolest koju sam pustio na Misir neću pustiti na tebe; jer sam ja Gospod, lekar tvoj.”

Bog nas isceljuje i oprašta nam. U Psalmu 103:2.3, piše: “Blagosiljaj dušo moja Gospoda, i ne zaboravljaj nijedno dobro što ti je učinio. On ti prašta sve grehe i isceljuje sve bolesti tvoje.”

Biblija obećava mudrost i vođstvo

Mudrost je jedno od Božjih obećanja. U poslanici apostola Jakova 1:5, piše: “Ako li kome od vas nedostaje premudrosti, neka ište u Boga koji daje svakome bez razlike I ne kori nikoga, I daće mu se.”

Bog daje mudrost i vodi nas. U Psalmu 32:8 On obećava: “Urazumiću te, i pokazaću ti put kojim da ideš; savetovaću te, oko je moje na tebi.”

Nemoj u sebi tražiti mudrost – ona se može naći samo u Bogu. Mudri Solomun je zapisao ovo Božje obećanje: “Uzdaj se u Gospoda svim srcem svoji, a na svoj razum ne oslanjaj se. Na svim putevima svojim imaj ga na umu, i on će upravljati staze tvoje. Ne misli sam o sebi da si mudra; boj se Gospoda i uklanjaj se oda zla.” Priče 3:5-7

Bog obećava da će te voditi na Njegovim putevima. To je u Bibliji zapisano u Isaiji 30:21 – “I uši će tvoje slušati reč iza tebe gde govori: to je put, idite njim, ako biste svrnuli na desno ili na levo.”

Božja obećanja o deci, porodici i braku

Bog će spasiti vašu decu. U Isaiji 49:25 piše: “Jer ću se ja preti s onima koji se s tobom pru, i sinove tvoje ja ću izbaviti.”

Deca su Božji blagoslov. Psalam 127:3-5 kaže: “Evo nasledstva od Gospoda: deca, porod je dar od Njega. Šta su strele u ruci jakome, to su sinovi mladi. Blago čoveku koji je njime napunio tul svoj! Neće se osramotiti kad se stanu razgovarati s nepriljateljima na vratima.”

Bog poziva muževe i žene na zajednički obostrano korisni brak. Pavle je zapisao u 1 Korinćanima 7:3 sledeće: “Muž da čini ženi dužnu ljubav, tako i žena mužu.”

Isus je dao sve za Svoju crkvu, i bi trebalo isto tako. U Efescima 5:25-33, apostol Pavle poziva muževe da se na isti način odnose prema svojim suprugama. “Muževi! Ljubite svoje žene kao što i Hristos ljubi crkvu, i sebe predade za nju, da je osveti očistivši je kupanjem vodenim u reči; da je metne preda se slavnu crkvu, koja nema mane ni mrštine, ili takvog čega, nego da bude sveta i bez mane. Tako su dužni muževi ljubiti svoje žene kao svoja telesa; jer koji ljubi svoju ženu, sebe samog ljubi. Jer niko ne omrznu kad na svoje telo, nego ga hrani i greje, kao i Gospod crkvu. Jer smo udi tela njegovog, od mesa Njegovog, i od kostiju Njegovih.Toga radi ostaviće čovek oca svog i mater, i prilepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno telo. Tajna je ovo velika; a ja govorim za Hrista i za crkvu. Ali i vi svaki da ljubi onako svoju ženu kao i sebe samog; a žena da se boji svog muža.”

Božje obećanje o miru

Bog je obećao mir. To obećanje je zapisano u Isaiji 26:3 – “Ko se Tebe drži, čuvaš ga jednako u miru, jer se u Tebe uzda.”

Nema potrebe da brinete. Ovo predivno obećanje je zapisao apostol Pavle u Filibljanima 4:6 – “Gospod je blizu. Ne brinite se nizašta nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša.”

Biblija obećava mir ako živimo u skladu sa njenim načelima. Psalam 119:165 kaže: “Velik mir imaju oni koji ljube zakon Tvoj, i u njih nema spoticanja.”

Bog obećava pomoć u prevazilaženju iskušenja

Bog je obećao pobedu nad iskušenjima. To je zapisano u 1 Korinćanima 10:13 – “Drugo iskušenje ne dođe na vas osim čovečijeg; ali je veran Bog koji vas neće pustiti da se iskušate većma nego što možete, nego će učiniti s iskušenjem i kraj, da možete podneti.”

Bog je obećao da će đavo pobeći ako se potčinimo i priđemo bliže Bogu. Apostol Jakov zapisuje: “Pokorite se, dakle, Bogu a protivite se đavolu i pobeći će od vas. Približite se k Bogu, i On će se približiti k vama. Očistite ruke, grešnici, popravite srca svoja, nepostojani. Budite žalosni i plačite i jaučite: smeh vaš neka se pretvori u plač, i radost u žalost. Ponizite se pred Gospodom, i podignuće vas.” Jakov 4:7-10

Isus je obećao da će nam pomoći kroz iskušenja. Jevrejima 2:18 kaže: “Jer u čemu postrada i iskušan bi u onome može pomoći i onima koji se iskušavaju.”

Bog obećava oslobođenje i zaštitu

Bog je obećao zaštitu od povrede i opasnosti. Psalam 91:4-6 govori o ovome: “Perjem svojim oseniće te, i pod krilima Njegovim zaklonićeš se; istina je Njegova štit i ograda. Nećeš se bojati strahote noćne, strele, koja leti danju, pomora, koji ide po mraku, bolesti, koja u podne mori.”

Božja obećanja obezbeđuju sigurnost. U Pričama Solomunovim 18:10 piše: “Tvrda je kula ime Gospodnje. K Njemu će pobeći pravednik, i biće u visokom zaklonu.”

Bog hoda zajedno sa nama u našim problemima. To je zapisano u Psalmu 138:7 – “Ako pođem u tuzi, Ti ćeš me oživeti; na zloću neprijatelja mojih pružićeš ruku svoju i zakloniće me desnica Tvoja.”

Božja obećanja o strahu

Bog je obećao oslobođenje od straha. U Psalmu 34:4 je zapisano to obećanje: “Tražih Gospoda, i ču me, i svih nevolja mojih oprosti me.”

Nema potrebe da se plašimo ili u strahu. Apostol Jovan zapisuje u svom jevanđelju: “Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam; ne dajem vam ga kao što svet daje, da se ne plaši srce vaše i da se ne boji.” Jovan 14:27

Strah je uklonjen kroz Božju ljubav. Ponovo Jovan u svojoj prvoj poslanici piše: “U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah napolje; jer strah ima muku. Ako se boji nije savršen u ljubavi.” 1 Jovanova 4:18

Bog obećava ponovni dolazak i vaskrsenje

Biblija obećava da će mrtvi ponovo oživeti. “Ne divite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijeg, i izići će koji su činili dobro u vaskrsenje života, a koji su činili zlo u vaskrsenje suda.” Jovan 5:28.29

Isus je lično obećao da će ponovo doći. “Mnogi su stanovi u kući Oca mog. A da nije tako, kazao bih vam; idem da vam pripravim mesto. I kad otidem i pripravim vam mesto, opet ću doći, i uzeću vas k sebi da i vi budete gde sam ja.” Jovan 14:2.3

Bog je obećao da će mrtvi ponovo ustati. “Jer vam ovo kazujemo rečju Gospodnjom da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su pomrli. Jer će sam Gospod sa zapovešću, sa glasom Arhanđelovim, i s trubom Božjom sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre; a potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti. Tako utešavajte jedan drugog ovim rečima.” 1 Solunjanima 4:15-18

Božja obećanja objašnjavaju kraj patnji i bola

On je obećao kraj smrti, tuge, i bola. U Otkrivenju 21:4 piše: “I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više; jer prvo prođe.”

Prevod i obrada: propovednik Milenko Tanurdžić
Izvor: Bibleinfo.com

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit