Adventisti Čikago

Proizvodi bez kojih možemo živjeti

“Izbjeljivač”(Bleach) Šta je to? Izbjeljivač je oslabljena mješavina vode i natrijum hipohlorida. Za šta se koristi? Izbjeljivač se najčešće upotrebljava za izbjeljivanje odjeće, dezinfekciju raznovrsnih površina i pročišćavanje pijaće vode. Zbog čega bi ga trebali izbjegavati? Radi zdravlja: Ako se nepravilno koristi, izbjeljivač može oštetiti oči, kožu i pluća, a ukoliko se unese u organizam […]

Isus nije držao pridike

„Gospod Bog tvoj, koji je usred tebe, silni, spašće te; radovaće ti se veoma, umiriće se u ljubavi svojoj, veseliće se tebe radi pjevajući.“(Sof.3.17) . U svakoj duši Isus je video čoveka kome treba uputiti poziv za Njegovo carstvo. Dopirao je do ljudskih srca, krećući se među njima kao Onaj koji im je želeo blagostanje. […]

Hristos u Zavjetu

„A postavljam zavjet svoj između sebe i tebe i sjemena tvog nakon tebe od koljena do koljena, da je zavjet vječan, da sam Bog tebi i sjemenu tvom nakon tebe“ riječi su zapisane u (1.Moj. 17.7). Kao što Biblija opisuje dva zakona, jedan privremen i prolazan a drugi vječni i nepromjenjivi,tako postoje i dva saveza. […]

Simbol Hristove požrtvovanosti i smrti

Bacanjem semena u zemlju, Hristos je prikazao svoju veliku žrtvu prinesenu za naše spasenje. ”Ako zrno pšenično, padnuvši na zemlju ne umre”, kaže On, ”onda jedno ostane; ako li umre mnogo roda rodi” (Jovan 12, 24). Tako su rezultati Hristove smrti pravi plodovi za carstvo Božje. U skladu sa zakonima biljnog carstva, i plod Hristove […]

Isus je to činio s ljubavlju

Njegovo djelo bilo je dokaz Njegovog božanskog pomazanja. Ljubav, milosrđe i samilost otkrivali su se u svakom činu Njegovog života. Njegovo srce bilo je puno nježnog saučešća prema sinovima ljudskim. On je uzeo čovjekovu prirodu da bi mogao da shvati čovjekove potrebe. Najsiromašniji i najponiženiji nisu se bojali da Mu pristupe. Čak su i mala […]